Statybos įmonių atestavimas yra procedūra, kurios metu aplinkos ministro patvirtinta Komisija įvertina, ar įmonė yra pasirengusi vykdyti atitinkamą veiklą ypatinguose statiniuose, ir išduoda atestatą. Europos Sąjungos ir kitų valstybių statybos įmonių veiklos dokumentai vertinami pagal jų atitiktį Lietuvos teisinei bazei.
Konsultuojame statybos įmones atestavimo klausimais. Padedame parengti dokumentus reikalingus įmonės atestavimui, pagal STR 1.02.07:2012 reikalavimus.

Vadovaujantis LR statybos įstatymu (10 straipsnis, 3 dalis), statybos srityje dirbančių įmonių  atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

„LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS”
18 straipsnis. Teisė būti rangovu. Rangovo pareigos ir teisės
3. Ypatingojo statinio statybos rangovas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
1) neturi būti pradėtas bankroto procesas (šią informaciją patikrina valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras), kreiptasi į teismą dėl kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo ar kitokio apribojimo;
2) darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai, dirbantys pagal darbo sutartį ypatingojo statinio statybos vadovas ir (ar) ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos darbams;
3) privalo turėti vykdomo darbo srities darbuotojų;
4) turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą;
5) privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti;
6) rangovas, siekiantis turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turėti ne mažesnę kaip 2 metų veiklos patirtį statybos srityje, kiti rangovai – ne mažesnę kaip vienų metų veiklos patirtį statybos srityje. Rangovas atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavimą, jeigu jam po reorganizavimo perėjo rangovo, kuris iki reorganizavimo atitiko šį reikalavimą, teisės ir pareigos.
4. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems juridiniams asmenims, kitoms užsienio organizacijoms ir jų padaliniams taikomą kvalifikacijos atestatų ir kilmės valstybėje turimos teisės pripažinimo dokumentų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, kvalifikacijos atestatų ir kilmės valstybėje turimos teisės pripažinimo dokumentų galiojimo panaikinimo tvarką nustato aplinkos ministras, laikydamasis šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Mus rekomenduoja:

UAB “Tavo elektronikos zona”
UAB “Šebsta”
UAB “Laudo”
UAB “Nt vystymo grupė”
UAB “Alitoma”
UAB “Steda”
UAB “Baltic ts group”
UAB “Glaistva”
UAB “Investicijų pirkliai”
UAB “Baltic display”
UAB “West industrier”
UAB “Kontrakta”