Siūlomos paslaugos esmė:  kartu su statinio savininku (užsakovu) atlikti alternatyvias generalinės rangos funkcijas, vykdyti objekto valdymą, užtikrinti racionalų ir teisingą lėšų panaudoją, bei kokybę. Šis statybos valdymo principas  ženkliai mažina statybos išlaidas iki 30 %, lyginant su įmone atliekančia generalinės rangos funkcijas.

Valdymo schema:valdymo-schema-final

Šiuo metu SV2 grupę (komanda) sudaro:

Techninė priežiūra Aloyzas Urbutis kvalifikacijos atestatas Nr. 2715 – suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kiti statiniai. Daugiau kaip 35 metų darbo patirtis statybų valdyme, atliekant generalinės rangos funkcijas. Kontaktai: Mob. tel. 868246114, tp@sv2.lt

Projekto vadovas Vytenis Isakas, statybos inžinerijos aukštasis išsilavinimas, daugiau kaip 15 metų darbo patirtis statybos objektų valdyme. Pagrindinė funkcija informacijos srautų administravimas. Kontaktai: Mob. tel. 861544634, tp@sv2.lt

Grupės nariai paprastai tampa užsakovo įmonės darbuotojais. SV2 grupė (komanda) – nėra įmonė siekianti pelno, todėl statybos darbų kaina neišauga.

Patirtis:

patirtis

SV2 grupė užtikrina, kad

– projektuojamas statinys būtų suprojektuotas toks, kokio pageidauja užsakovas ir taip, kaip reglamentuoja LR įstatymai ir norminiai aktai;
– statomas statinys būtų pastatytas taip, kaip numatyta Techniniame bei Darbo projektuose;
– statyba būtų vykdoma pačiais optimaliausiais kaštais;
– pastatas užsakovui būtų perduotas pilnai funkcionalus, su tinkamai įforminta dokumentacija ir su aiškiomis garantijomis dėl kokybės;
– visi projektavimo, statybos dalyviai jaustųsi komfortiškai dirbdami objekte, klaidų atsiradimo rizika minimizuojama nuosekliu kasdieniniu visų proceso dalyvių darbu;
– užsakovas turėtų galimybę tiekti medžiagas, įrengimus, mechanizmus ir t.t., tai daro įtaką kainos sumažėjimui;

Pagrindinės statybos valdymo funkcijos

– Aktyvus darbas projektavimo eigoje su projekto vadovu ir projekto dalių vadovais siekiant, kad Techninis projektas būtų parengtas atsižvelgiant į visus Statytojo poreikius, kad nebūtų pažeisti LR norminių dokumentų reikalavimai bei statinys ar jo dalys būtų suprojektuoti pačiu optimaliausiu būdu;
– Techninis projektas yra patikrinamas grupės ekspertų itin kruopščiai, kadangi grupė prisiima atsakomybę prieš Statytoją už visą bendrą projekto rezultatą „iki rakto“, todėl mūsų komandos tikslas – identifikuoti visas projektuojamo statinio silpnąsias vietas, rizikas kuo anksčiau, kad trūkumų ištaisymas neiššauktų didelių papildomų išlaidų;
Statinio statybos aikštelės paruošimas, vykdymo plano paruošimas, darbų vykdymo plano-grafiko sudarymas;
– Tiekėjų ir rangovų parinkimas apklausos ar atviro konkurso būdu, sutarčių sudarymas, administravimas;
– Statybos eigos techninė priežiūra;
– Kasdieninė statybos darbų priežiūra ir koordinavimas, pasitarimų, gamybinių posėdžių
organizavimas, dokumentavimas protokolais bei elektroninėje (vaizdinėje) laikmenoje;
– Visos statybos privalomosios dokumentacijos valdymas bei valdymo priežiūra, kontrolė;
– Pastato statybos, inžinerinių tinklų bei aplinkos tvarkymo darbų priėmimas iš Rangovų atliekant jų pateikiamos atsiskaitymo dokumentacijos (darbų atlikimo aktų, kontrolinių išpildomųjų geodezinių nuotraukų) atitikties kontrolė, atliktų darbų kontroliniai matavimai;
– Pastatyto statinio pripažinimo tinkamu naudoti organizavimas visos privalomosios dokumentacijos surinkimas, sisteminimas, pateikimas patikrinimui Valstybinei komisijai;
– Pastato įteisinimas VĮ „Registrų centras“;
– Visos su statyba susijusios dokumentacijos perdavimas užsakovui archyviniam saugojimui;
– Medžiagų tiekimas, mechanizmų nuoma, kainos parinkimas įvertinus kainos ir kokybės santykį;

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis žemiau nurodytais telefono numeriais.

Kontaktai

Aloyzas Urbutis mob. tel., 8 682 46114
Vytenis Isakas mob. tel., 8 615 44634

Elektroninis paštas tp@sv2.lt

Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo!